ŠPEDIČNÉ SLUŽBY

Expresné vybavenie požiadaviek klientov pre bezpečný transport

Hlavnou filozofiou špedície spoločnosti StarekTransport je spokojnosť našich zákazníkov a rýchle vybavenie ich požiadaviek. Pri špedícii dbáme na spoľahlivý a bezpečný transport tovaru na určené miesto. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme vyhovieť akejkoľvek požiadavke ohľadom tovaru, dokladov či lokality, kam bude smerovať transport.

Zasielateľstvo vykonávame vďaka nášmu širokému vozovému parku prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými dopravnými partnermi, ktorý pravidelne prechádzajú autorizáciou vnútorným bezpečnostným auditom.

SPOLOČNOSŤ STAREKTRANSPORT S.R.O. PRE VÁS ZABEZPEČÍ

Tranzitné colné vyhlásenia

Slúžia na zabezpečenie bezpečnostných opatrení pre tovar vstupujúci alebo vystupujúci v rámci colného územia Európskej únie. Colné vyhlásenie podáva osoba (v tomto prípade naša spoločnosť), ktorá prepravuje tovar prípadne osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu. Vyhlásenie sa podáva colnému úradu vstupu v elektronickej forme.

JCD,JCDd

Doklad slúžiaci k colnej deklarácii tovaru z krajín mimo Európskej únie za účelom jeho prepustenia do colného režimu. Tento colný doklad má jednotnú formu pre všetky členské štáty EU. Obsahuje 54 kolónok a je vytlačený na samoprepisovacom papieri so zeleno-bielym podkladom.

CMR (poistenie zodpovednosti cestného prepravcu)

Cestný nákladný dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanom tovare podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR). Dopravca musí v prípade poškodenia, straty alebo dodacej lehoty uhradiť majiteľovi za každý kilogram nákladu skutočnú škodu, najviac však do výšky limitu. Dopravca musí uzavrieť pre uvedené škody povinné poistenie. Poistením sú kryté tieto škody: čiastočné alebo úplné poškodenie zásielky, čiastočná alebo úplná strata zásielky, clo, prepravné, iné výdavky s prepravou, zachraňovacie náklady, prekročenie dodacej lehoty a náklady právneho zastúpenia.

Deklarácia colnej hodnoty

Colná hodnota tovaru zahŕňa vlastnú hodnotu tovaru, prepravné náklady ako aj poistenie. Správne určenie colnej hodnoty tovaru je veľmi dôležité pre správne vymeranie dovoznej platby cla a príslušných daní.

EUR 1

Sprievodné osvedčenie o krajine pôvodu tovaru používané pri preferenčnom obchode s krajinami, ktoré akceptujú toto osvedčenie preukazujúce krajinu pôvodu tovaru v Európskej únii. Pri colnom odbavovaní v týchto krajinách je tovar s EUR 1 osvedčením odbavený s nižším alebo nulovým clom.

Vyplnenie karnetu TIR

Medzinárodný tranzitný colný doklad platný v členských krajinách Dohovoru TIR, používaný v cestnej doprave pri tranzite tovaru, kedy je preprava vykonávaná bez zmeny nákladu cez jednu alebo viac hraníc v cestných vozidlách, jazdných súpravách alebo v kontajneroch s podmienkou, že sa časť prepravy medzi jej začiatkom a koncom vykonáva po ceste.

Vyplnenie karnetu ATA

Jednotný medzinárodný colný doklad, ktorý umožňuje prepustenie tovaru do colného režimu, dočasné použitie, vývoz, voľný obeh a tranzit a do spätného vývozu z colného územia Európskej únie s oslobodením cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze tovaru, bez nutnosti použitia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín a primerane poskytuje záruku na colný dlh a iné platby.

EXPRESNÁ LOGISTIKA

Bleskové vyriešenie logistiky pri expresných transportoch

Ak sa rozhodnete využiť naše služby v rámci expresného doručenia zásielok, dokážeme prepraviť váš tovar v rámci Európy už do 24 hodín. Výhodou je možnosť transportu komodít rôzneho charakteru až do hmotnosti 1200 kilogramov. To by však nebolo pre zákazníka efektívne, ak by sa nemohol spoľahnúť aj na bleskovú logistiku. Prepravte pomocou StarekTransport aj menšie množstvo komodít v rámci Európy efektívne, bezpečne, rýchlo a bez zbytočnej administratívy.