OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený obchodný partner, dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V  tejto súvislosti si vám touto cestou dovoľujeme oznámiť, že naša obchodná spoločnosť STAREK Transport s.r.o., so sídlom Námestie M. R. Štefánika 510, 028 01 Trstená, IČO: 45 711 577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 53610/L prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s predmetným Nariadením a so zákonom č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Všetky osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na odôvodnený účel a len na nevyhnutnú dobu. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté na základe požiadavky v sídle našej spoločnosti alebo na základe Vášho dotazu emailom alebo poštou.